Navigácia

Študijný odbor: 6352 M obchod a podnikanie

  - Učebný plán odboru 6352K.pdf

Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

 

1. Základné údaje:

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

 

Odbor je určený: absolventom základných škôl

 

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                 zdravotná spôsobilosť

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, v štátnych organizáciách, družstevných podnikoch a ako živnostníci

 

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

pomaturitné a vysokoškolské štúdium

2. Profil absolventa :

Absolvent štvorročného študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava úplné stredné odborné vzdelania. Môžu sa zamestnať v obchodných spoločnostiach, organizáciách cestovného ruchu, štátnych organizáciách, družstevných podnikoch a ako živnostníci.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch -  v tuzemskom a medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu a hotelierstve, vo výrobných podnikoch, peňažníctve, službách v štátnej a verejnej správe a činnostiach spojených s organizačným a ekonomickým poradenstvom.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností je absolvent školy dostatočne adaptabilný, logicky  mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných, ako aj pracovných problémov. Je samostatný v konaní, trvalo sa zaujíma o svoj osobný vývoj, používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda dôležité manuálne zručnosti odborného charakteru, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má  absolvent školy vedomosti aj z oblasti komunikácie, etiky, cudzích jazykov a telesnej kultúry.

 

Absolvent získa odborné ekonomické znalosti a zručnosti v oblasti spracovania informácií, obchodu, zásobovania a odbytu, marketingu a manažmentu, vo vedení podvojného a jednoduchého účtovníctva, vo vedení administratívy. Má základné znalosti z právnej oblasti, finančného hospodárstva a daní.

 

Teoretické vedomosti si overujú priamo v praxi. V 3. a 4.ročníku absolvujú povinnú odbornú prax s v tuzemsku alebo v zahraničí (Cyprus, Grécko) podľa vlastného výberu.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Absolventi budú ovládať softwérové aplikácie aktuálne používané v hospodárskej praxi. . Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v pomaturitnom štúdiu denného alebo diaľkového štúdia.

Absolvent školy sa môže po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky uchádzať aj o vysokoškolské štúdium.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • +421 48 413 31 13

Fotogaléria