Navigácia

Študijný odbor: 6442 4 K obchodný pracovník

 

Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

 

1. Základné údaje:

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

 

Odbor je určený: absolventom základných škôl

 

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom

                                                 zdravotná spôsobilosť

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list

 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, v štátnych organizáciách, družstevných podnikoch a ako živnostníci

 

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

pomaturitné a vysokoškolské štúdium

2. Profil absolventa :

Absolvent štvorročného študijného odboru 6442 K obchodný pracovník po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy pozná princípy trhovej ekonomiky a podrobne ekonomiku a organizáciu obchodu v podmienkach voľného trhu a konkurencie. Pozná základy z aplikovanej psychológie a vie sa slušne správať k zákazníkom i spolupracovníkom. Má vedomosti z oblasti organizácie, riadenia práce a pracovného kolektívu obchodnej organizácie. Pozná základné úlohy odvetvia obchodu a služieb, ich význam pre spoločnosť aj jednotlivca. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a osobnostného rastu je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces.

Povolanie obchodný pracovník nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním výkonu tejto pozície je možné  po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách v oblasti obchodno-prevádzkových funkcií ako: predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné odborné vzdelanie

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a maturitné vysvedčenie. Je  pripravený na povolanie a priamy vstup na trh práce. Môže pokračovať vo vysokoškolskom alebo pomaturitnom štúdiu.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • +421 48 413 31 13

Fotogaléria