Navigácia

Študijný odbor: 6411 L  prevádzka obchodu

 

Forma a typ štúdia: externé štúdium

 

1. Základné údaje:

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky

 

Odbor je určený: absolventom učebných odborov predavač a obchodník

 

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie učebného odboru SOŠ

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, v štátnych organizáciách, družstevných podnikoch a ako živnostníci

 

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):

pomaturitné a vysokoškolské štúdium

 

2. Profil absolventa :

 

Absolvent študijného odboru 6411 L prevádzka obchodu po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava úplné stredné vzdelanie. Po ukončení prípravy je schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Odborné vzdelávanie v skupine odborných predmetov je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode a v ďalších službách.

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania.

Tento študijný odbor nie je vhodný pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním výkonu tejto pozície je možné iba po konzultácii s lekárom.

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • +421 48 413 31 13

Fotogaléria