• Otvárame kurz v AUTOŠKOLE

   Žiaci tretích ročníkov SOŠ podnikania, ktorí majú záujem o získanie vodičského oprávnenia skupiny B, kontaktujte vedúceho autoškoly Ing. Jána Mačuhu na tel.č.: 0907187140

  • Novinky

     • Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov!!!

      Vážení rodičia a žiaci,

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá písomné vyhlásenie ( v prílohe) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      Všetci žiaci sú povinní do 30.6.2020 prevziať si zo školských priestorov svoje

     • Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia

      Vo štvrtok 24. apríla 2020 krátko popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

     • Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

     • Usmernenie

      NA HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE SPOSOBENEJ PRERUŠENÍM VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

      Na základe usmernenia vydaného ministrom školstva SR v bode 4 riaditeľ školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v tomto klasifikačnom období sa budú klasifikovať všetky predmety, ktoré sú obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe.

     • Oznam

      Milí žiaci,

      prihováram sa Vám prostredníctvom stránky našej školy. Spoločne prežívame chvíle plné neistoty, no snažíme sa robiť všetko preto, aby sme ich zvládli. Učitelia sa museli prispôsobiť na prácu s počítačom, aby v rámci možnosti sprostredkovali žiakom učivo, ktoré je predpísané učebným plánom. Naši učitelia nadviazali s Vami kontakt prostredníctvom portálu EDUPAGE, resp. mailovou komunikáciou cez triedy. Podľa rozvrhu hodín Vám priebežne zasielajú obsah učiva a termíny odovzdávania úloh. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť, sú Vám vďační za akúkoľvek spätnú väzbu.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Streda 8. 7. 2020
  • Staň sa našim žiakom!!!

   v školskom roku 2020/21 a vyber si štúdium v študijných odboroch:


   6352 M   OBCHOD A PODNIKANIE 

   2840 M BIOTECHNOLÓGIA  A FARMAKOLÓGIA

   6446 K  KOZMETIK

  • Fotogaléria

   • Základné informácie o medzinárodnej štúdii PISA 2021
   • Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
   • Fašiangy
   • Finančná olympiáda – výsledky I. kola
   • Prednáška o Holokauste
   • Uplatnenie SK
   • Kam na vysokú školu
   • Štúdium v zahraničí
   • Retro
   • Propagačné materiály pre záujemcov o štúdium:

   •